Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Poradenství při koupi a prodeji nemovitosti – technická due diligence

Poradenství při koupi a prodeji nemovitosti - technická due diligence

Poskytuji nezávislé poradenství při koupi a prodeji nemovitosti. Rozsah činností se vždy upravuje na základě specifických potřeb klienta.

Rozsah Technické Due Diligence obvykle zahrnuje:

 • obecný popis nemovitosti a její využití,
 • shrnutí technického provedení budovy a zhodnocení stavu: konstrukční systém a architektonicko-stavební řešení; technické zařízení budovy; zdravotně-technické instalace; elektroinstalace; požární bezpečnost,
 • identifikace vad, nedodělků a zdůraznění možných rizik,
 • přezkoumání vlastnických vztahů, věcných břemen, zástavních práv,
 • přezkoumání vydaných povolení k užívání budovy,
 • zhodnocení kvality údržby technického zařízení budovy (plán revizí, plán údržby),
 • posouzení stávající životnosti technických zařízení budovy,
 • posouzení nákladů na údržbu a opravy,
 • kontrola úplnosti předložené projektové dokumentace a zhodnocení souladu mezi projektovou dokumentací skutečného provedení a současným stavem budovy.

  Samozřejmostí je účast a podpora při akvizičních schůzkách mezi kupujícím a prodávajícím. Technické zprávy mohou být připraveny v českém i anglickém jazyce.
Poradenství při koupi a prodeji nemovitosti - technická due diligence Ing Pavel Marek Praha