Ing. Pavel Marek, Ph.D.

Kontrola ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Kontrola ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Udržovat stavbu v dobrém technickém stavu je povinností vlastníka každé stavby

Stavební zákon č. 283/2021 Sb. uvádí:
§ 167 Vlastník stavby a zařízení
Vlastník stavby a zařízení je povinen:
a) provádět údržbu stavby nebo zařízení po celou dobu jejich existence

§ 6 Změna a údržba dokončené stavby
(3) Údržbou dokončené stavby se v tomto zákoně rozumí udržovací práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebně technický stav stavby tak, aby se co nejvíce snížilo nebezpečí výskytu závady nebo havárie stavby a nedocházelo ke znehodnocení stavby.

Od dubna 2012 je v platnosti technická norma ČSN 73 2604 – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, která vlastníkům pozemních a inženýrských staveb s ocelovou konstrukcí dává za povinnost, aby zajišťovali pravidelnou kontrolu a údržbu nosné konstrukce.

Norma rovněž uvádí požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace ocelových konstrukcí.

Výše uvedená norma ČSN 73 2604 vychází ze zásad ČSN ISO 13822, která se zabývá hodnocením existujících konstrukcí z pohledu jejich bezpečnosti.

Norma ČSN 73 2604 specifikuje požadavky pro různé druhy kontrol – výchozí prohlídku, běžnou prohlídku, podrobnou prohlídku a mimořádnou prohlídku.

Z hlediska výchozí prohlídky se obvykle provádí následující (pozn. následné běžné prohlídky a podrobné prohlídky jsou již méně náročné):

Kontrola ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 Ing Pavel Marek soudní znalec Praha
  • zatřídění konstrukce podle ČSN 73 2604 a stanovení intervalů prohlídek,
  • kontrola stavu ocelové konstrukce,
  • vizuální kontrola stavu konstrukce (soulad tvaru s PD, prohlídka kritických detailů, stav protikorozní ochrany),
  • vizuální kontrola spojů (soulad s PD, způsob provedení),
  • zjištění případných vad (přítomnost poškození, deformací, trhlin, projevy koroze nebo jiné degradace),
  • kontrola stavu a úplnosti projektové dokumentace,
  • přezkoumání konstrukčního systému z hlediska přenosu napětí,
  • zaměření geometrického tvaru konstrukce,
  • kontrola předpisů pro kontrolu a údržbu.